al contingut a la navegació Informació de contacte

Espai Natural de Granyena

L'espai natural de Granyena és una combinació de boscos, matollars i terrenys agrícoles que donen varietat i valor afegit a la seva vàlua natural.

Granyena és un espai natural protegit situat a la comarca de la Segarra i l’Urgell, típic representant del paisatge mediterrani modulat des d'antic. Es troba en un gairebé 70 % a la comarca de la Segarra, i la resta a l'Urgell.

L’espai natural de Granyena es caracteritza per una combinació de boscos, matollars i terrenys agrícoles que donen varietat i valor afegit a la seva vàlua natural. El paisatge està dominat per l'estructura típica dels conreus herbacis de secà, amb reminiscències de la vegetació natural originària a les àrees de més relleu al llarg dels diversos cursos d'aigua. És un espai especialment interessant per a la dispersió dels individus juvenils de l'àguila cuabarrada, tot i que també acull fauna ornítica estèpica, com l'esparver cendrós, el torlit, el sisó o el gaig blau. Per aquest motiu, es tracta d'un espai inclòs a la xarxa Natura 2000 exclusivament com a ZEPA per a la conservació de les aus.

És una regió biogeogràfica de tipus meditarrània, terrestre de terra baixa. Geologicament format part de la Depressió Central Catalana, on predominen els materials sedimentaris detrítics (gresos, margues i lutites).

FLORA I VEGETACIÓ

En aquest espai, hi domina el cultiu amb àrees en guaret o abandonades. Aquesta agricultura es barreja amb clapes forestals dominades pel pi blanc i la carrasca o el roure valencià, així com brolles de romaní, especialment als vessants dels cursos d'aigua que travessen l'espai. A les fondalades que tenen prou humitat, també s'hi donen algunes formacions aïllades de ribera, amb la presència de pollancres (Populus nigra).

Disposa de 8 hàbitats d’interès comunitari. Matollars halonitròfils (Pegano-Salsoletea); màquies i garrigues amb Juniperus spp. arborescents, no dunars; jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion; rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus canariensis); alzinars i carrascars; pinedes mediterrànies; prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia); alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

OCELLS (ORNITOLOGIA)

Espai de gran interès per a les poblacions d'àguila cuabarrada, ja que és una àrea de dispersió de juvenils d'aquesta espècie. També s'hi poden trobar alguns exemplars de torlit (Burhinus oedicnemus), de sisó (Tetrax tetrax), de gaig blau (Coracias garrulus) o de calàndria (Melanocorypha calandra).

A més, la configuració en mosaic de l'espai permet una bona representació de l'avifauna de l'interior català, amb presència de nombroses aus rapinyaires com l'arpella (Circus aeruginosus), l'esparver cendrós (Cirus pygargus) i el duc (Bubo bubo). Una altra au d'interès és l'enganyapastors (Caprimulgus europaeus), l'hortolà (Emberiza hortulana) i la tallareta cuallarga (Sylvia undata).

Text i imatge Espais Naturals de Ponent